Inspiratiebronnen

Van Woord naar Stilte

Het basisondericht van John Main

John Main schreef het boekje 'Van woord naar stilte'. 


Daarin staat zijn basis onderricht rond meditatie.
Alle teksten werden vertaald in het Nederlands en ingesproken. Je kan hier kiezen welke fragmenten je wil beluisteren.

Het essentiële onderricht

Basisdocumenten voor wie zich wil verdiepen in christelijke meditatie.

Thuiskomen

'Thuiskomen' is een document van 103 pagina's waarin de belangrijkste thema's rond christelijke meditatie staan beschreven. Je vindt er het essentiële onderricht rond de mantra, de houding tijdens het mediteren en nog veel meer ...

Johannes Cassianus

Woestijnvader Cassianus sprak met Abt Isaak over de vele vormen van het gebed. Hij vernoemt hierbij ook het 'hoogste gebed'. Hierop baseerde John Main zich om de link te leggen tussen de traditie en onze huidige meditatiepraktijk.

De wolk van niet-weten

'De wolk van niet-weten' is een mystieke klassieker uit de 14de eeuw.

Het werkelijk ontmoeten van God verloopt in dit boek van ‘de wolk van vergeten’ naar ‘de wolk van niet weten’.
Onze meditatie(begeleiding) wil je helpen op deze weg.

De lesbrieven

De lesbrieven bieden een overzicht van de wijsheid die in de christelijke traditie rond bidden en contemplatie is verzameld.
De basis - kernachtig samengevat.

Lectio Divina

én Christelijke meditatie

Laurence Freeman legt er steeds de nadruk op hoe nauw Lectio Divina en Christelijke meditatie met elkaar verbonden zijn. Hij moedigt ons aan beide te beoefenen omdat wij door te mediteren de Bijbel met meer diepgang zullen lezen.

Lectio Divina is een wezenlijk onderdeel van de Benedictijnse traditie en werd door de monniken in het Westen geïntroduceerd. Het is een praktijk waarbij je de Bijbel opent, leest wat er staat en mijmert. Je leest en herleest, je leert uit je hoofd. Je leest en je wordt verlicht. Het Woord begint in jou te leven.


Je leest en bidt, je geeft je wederwoord. “Als je leest, spreekt Hij tot jou. Als je bidt, spreek jij tot Hem”(Augustinus). Niet wat jij denkt bij een tekst en ook niet waaraan deze tekst je allemaal doet denken telt, maar wel wat de Heer jou zegt door het medium van de Bijbelteksten.

Het kennen en ervaren van die innerlijke relatie met God was ook niet vreemd voor Thomas Merton, Augustinus en de schrijver van “De Wolk van niet-weten”. Eén voor één hebben zij door de Lectio Divina ontdekt dat het Woord als een lamp wordt die licht voor je voeten werpt op het leven dat je leidt en je een weg toont. “In uw licht zien wij licht” (Psalm 36,10).

in de praktijk...

De voorbereiding:

 • zoek een stille ruimte
 • kies een passage uit de Bijbel (5 à 10 regels)
 • bid: “Heer, schenk mij verlichting”

Het lezen:

 • lees traag; laat de woorden diep tot je doordringen
 • lees luidop of in stilte; las pauzes in; lees vanuit je hart
 • lees en herlees; sta stil bij de woorden, de zin die je raakt; ontspan je
 • wat je tijdens het lezen het minste aanspreekt, kan later op de dag heel betekenisvol worden

Na het lezen:

 • mijmer in alle rust over de inhoud, de betekenis van wat je gelezen hebt; 
 • herhaal de woorden die het sterkst tot je doordringen; schrijf ze neer
 • sta regelmatig stil bij de emoties en de verlangens die de tekst bij je oproepen; voed je hart
 • ontdek wat je zorgen baart en welke mensen en gebeurtenissen voor jou belangrijk zijn

Tot slot:

 • ervaar dat je bij het lezen van Gods woord door God gelezen wordt en door Hem tot eenheid wordt gebracht

Teksten bij Advent en Vasten

door Laurence Freeman

2023 - Vasten 7
Vasten
2023
7

Dinsdag Vasten Week Een


In de taal van de mystici - die meer weg heeft van de taal van slaapkamer dan die van de collegezaal - is het gebruikelijk om te spreken van onthechting. Onthechting van alles leidt ons naar het vrije genot van meer dan alles, maar pas nadat het ons heeft laten zien dat we niets zijn. Vernietiging, wat soefi's fana noemen, het sterven of de totale vernietiging van het zelf, is de kleine prijs die we betalen voor het besef dat we niets zijn. Op Goede Vrijdag zullen we de totaliteit van dit verontrustende vooruitzicht beter zien. Laten we dus de vastentijd benutten om ons klaar te maken.


Het ervaren van deze mystieke wijsheid heeft een soort container nodig, die meestal wordt geleverd door een spirituele traditie die wordt ondersteund door religieus geloof. Tegenwoordig, in onze geseculariseerde, wantrouwende en individualistische tijd, zijn beide zeldzaam en problematisch. De meesten van ons willen eenheid, verlichting, nirvana en God vinden en we zetten vaak de eerste stap. Het zijn de volgende stappen die een spiritueel pad vormen dat dieper gaat dan ons eigen verlangen en veel groter is dan onze ego’s. Zodra we echter fana of het Kruis ruiken, komen we in de verleiding om onze verliezen te verzilveren en terug te rennen naar het startblok.


Laten we samen met de weg-etende geit kijken hoe we deze uitdaging kunnen aangaan. De mystici zeggen dat we ons moeten losmaken van beelden en levensdoelen die niet verder gaan dan fysieke of emotionele vervulling: een goede partner, een goed inkomen, een goede gezondheid en goedkope vliegreizen. Ze zeggen dat deze beelden moeten worden vervangen door de beelden die we van God vinden in de “verbeelding” van de Schrift en andere spirituele leringen. Ze wachten ons bijvoorbeeld op in de woorden en verhalen van Jezus die het mysterie van God, dat ons begrip ver te boven gaat, vertalen naar het mysterie van het menselijk bestaan waarmee we vertrouwd zijn. Ten tweede biedt de kerk of sangha met deze heilige beelden religieuze ‘praktijken’ aan: rituelen, devoties, grote en kleine ‘sacramentaliën’. Met zowel de beelden als deze praktijken is er nog steeds verlangen; maar spiritueel verlangen is een andere en hogere vorm van verlangen. Het verandert onze levensstijl en geleefde waarden. We kunnen kiezen voor een retraite van een week in plaats van een week door te brengen in winkelcentra, een pelgrimstocht in plaats van een pakketreis, een liefdadigheidsdonatie boven een belastingvrije investering.


In de handen van christelijke moralisten kan onthechting worden verdraaid tot haat tegen het lichaam, het afwijzen van seks en andere natuurlijke geneugten en het zoeken naar God kan worden als een jager op Safari die een prachtig dier achtervolgt voor een trofee. Deze verkeerde interpretatie van onthechting heeft het christelijke merk ernstig geschonden en beschadigd. Maar in de handen van de mystici maakt de vergeestelijkte verbeelding ons los van de fantasie op laag niveau. Het bereidt ons voor op wat de grote middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroek de ‘naakte beeldloosheid’ van God noemt. Jezus noemt het de ‘Vader’ of het ‘rijk van God’.


In de zaligsprekingen wordt onthechting armoede van geest genoemd. Het is de weg door de woestijn naar de oase van waar geluk die ons wacht in het Rijk van God. Het is niet goedkoop, maar het is een koopje. De grote vraag is: hoe vinden we dat in ons stormachtige leven? In economische taal misschien als een evenwicht tussen bezuiniging en groei-investering.
Laurence Freeman

original English version


Tuesday Lent Week One


It is usual in the language of the mystics – which is more like the language of the bedroom than that of the lecture room – to speak of detachment. Detachment from everything leads us into the free enjoyment of more than everything but only after it has shown us we are nothing. Annihilation, what Sufis call fana, the passing away or total annihilation of the self, is the small price we pay for realising we are nothing. We will see the totality of this disturbing prospect better on Good Friday. So, let’s allow Lent to get us ready.


Experiencing this mystical wisdom needs a container of sorts, which is usually provided by a spiritual tradition underpinned by religious belief. Today, in our secularised, untrusting and individualistic age, both of these are rare and problematical. Most of us do want to find union, enlightenment, nirvana and God and we often take the first step. It’s the next steps that form a spiritual path deeper than our own wanting and our far greater than our egos. However, as soon as we sniff fana or the Cross, we are tempted to cash in our losses and run back to the starting block.


Together with the goat eating the road, let’s see how we can get into this challenge. The mystics say we need to detach from images and life-goals that stop short at physical or emotional fulfilment: a good partner, good income, good health and low-cost air travel. They say that these images should be replaced by the images we find of God in the ‘imaginary’ of scripture and other spiritual teaching. They wait for us, for example, in the words and stories of Jesus that translate the mystery of God, that is way beyond our understanding, into the mystery of human existence with which we are quite familiar. Secondly, after these sacred images, the church or sangha offer religious ‘practices’: rituals, devotions, big and little ‘sacramentals’. With both the images and these practices, there is still desire; but spiritual desire is a different and higher form of desire. It changes our lifestyle and lived values. We might choose a week’s retreat rather than a week in shopping malls, a pilgrimage rather than a package tour, a charitable donation over a tax-free investment.


In the hands of Christian moralists, detachment can be twisted to become hatred of the body, rejection of sex and other natural pleasures and seeking God can become like a safari hunter chasing a beautiful animal as a trophy. This misreading of detachment has badly defaced and damaged the Christian brand. But, in the hands of the mystics, the spiritualised imagination detaches us from low-level fantasy. It prepares us for what the great medieval mystic Jan van Ruusbroek calls the ‘bare imagelessness’ of God. Jesus calls it the ‘Father’ or the ‘reign of God’.


In the Beatitudes, detachment is called poverty of spirit. It is the track through the desert to the oasis of true happiness awaiting us in the Reign of God. It is not cheap but it is a bargain. The big question is, how do we find it in our tempestuous lives? In economic language, perhaps, as a balance between austerity and growth-investment.
Laurence Freeman